Uppdrag att bidra till utveckling av en modell för kommersialisering av tillgångar i företag Diarienummer: N2016/04454/IF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att bidra till utveckling av en modell för innovation och samverkan för att kommersialisera tillgångar i företag. Uppdraget ska genomföras i samverkan med regeringens life science-samordnare.

Ladda ner:

Vinnova ska bidra till att utarbeta en modell som stödjer start av nya företag genom en utvärderings- och förädlingsprocess för industrikoncept och tillgångar som redan finns i etablerade företag.

Modellen ska utarbetas i nära samverkan med ett större life science-företag som kan tillhandahålla pilotprojekt som företaget inte ämnar kommersialisera, men som bedöms ha ett stort värde och som kan utgöra grund för ett nytt företag. Samverkan ska också ske med svenska och internationella investerare för att säkra relevans och attraktivitet.

En redovisning av resultatet av uppdraget och hur medlen har använts ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2017.