Uppdrag att införa en tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar m.m. Diarienummer: N2016/04957/SUN

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Bolagsverket att införa en digital tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar.

Ladda ner:

Det kortsiktiga målet med uppdraget är att digital hantering av årsredovisningar ska vara förstahandsvalet för företag, myndigheter och medborgare. Långsiktigt mål är att digital hantering av årsredovisningar ska vara obligatoriskt. Syftet är att minska företagens uppgiftsbörda och effektivisera myndigheters och näringslivets informationshantering. Genom en digitallösning för inlämning av årsredovisningar kan finansiell information lämnas en gång till ett ställe för att därefter återanvändas av myndigheter och andra intressenter.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2018 till Regeringskansliet (Närings departementet).