Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att utreda sänkt bashastighet i tätort Diarienummer: N2016/05491/TS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikanalys att utreda förutsättningarna för, och konsekvenserna, inklusive finansiella och legala sådana, av sänkt bashastighet i tätort.

Ladda ner:

I uppdraget ingår även att analysera alternativ till en generell sänkning av bashastigheten, i syfte att ge möjligheter till sänkta hastigheter i tätort. Konsekvenserna av sänkt bashastighet i tätort, och alternativ till detta, ska utvärderas i relation till de transportpolitiska målen som helhet. Trafikverket och Transportstyrelsen ska bistå Trafikanalys med underlag i uppdraget. Vid genomförandet av uppdraget ska Trafikanalys samråda med Sveriges kommuner och landsting samt andra berörda aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
senast den 20 oktober 2017.

Nystart för nollvisionen

Regeringens nystart för nollvisionen ska tydliggöra inriktningen för det fortsatta arbetet för trafiksäkerhet. Nystarten gäller alla trafikslag och ska fungera som en plattform för konkreta initiativ inom trafiksäkerhetsområdet.
Innehållet i nystarten har tagits fram i dialog med företrädare för organisationer, berörda myndigheter och andra aktörer som påverkar trafiksäkerheten genom sin verksamhet. Alla dessa aktörers fortsatta arbete är en förutsättning för arbetets framgång.