Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om utbildning i föräldraskapsstödjande arbete Diarienummer: S2016/05697/FST

Publicerad

Regeringen har som mål att alla föräldrar ska erbjudas universellt och riktat stöd i föräldraskapet och i sin relation till varandra under barnets hela uppväxt. Regeringen ger nu Länsstyrelsen i Örebro län i uppdrag att se till att utbildning i föräldraskapsstödjande arbete erbjuds under vårterminen 2017.

Ladda ner:

Kunskap och konkreta verktyg för framgångsrikt föräldrastödjande arbete

Utbildningen ska erbjudas praktiker, tjänstemän och beslutsfattare i kommuner och landsting, studenter, personer i ideella organisationer och studieförbund som är i behov av fördjupad kunskap och konkreta verktyg för hur ett framgångsrikt föräldraskapsstödjande arbete på lokal och regional nivå kan bedrivas.

Utbildningen ska utgå från aktuell forskning och bästa tillgängliga kunskap.

Den ska fokusera på hur föräldraskapsstöd kan utvecklas och erbjudas föräldrar genom barnets hela uppväxt.

Utbildningen ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv och det jämställda föräldraskapet. 

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 oktober 2017.