Innehållet publicerades under perioden

-

Uppdrag att medverka i EU:s pilotprojekt En uppgift en gång Diarienummer: N2016/08060/FF

Regeringen uppdrar åt Bolagsverket att under 2017–2019 medverka i EU:s storskaliga pilotprojekt En uppgift en gång. Pilotprojektet utgår från principen om en uppgift en gång och inriktas mot gränsöverskridande digitalt informationsutbyte av data om företag mellan myndigheter inom EU. Bolagsverket ska även följa upp realiseringen av nyttor för svenska företag till följd av projektet.

Ladda ner:

Arbetet leds av Estland och en majoritet av EU:s medlemsländer deltar, däribland de nordiska länderna. Målen för projektet är att möjliggöra utbyte av data om företag mellan EU-länder, förenkla uppgiftslämnandet och minska den administrativa bördan för företag samt minska de administrativa kostnaderna för myndigheterna.

Uppdraget ska slutrapporteras till Regeringskansliet(Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2019.