Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att ta fram ett kunskapsunderlag kring införande, användning och uppföljning av cancerläkemedel Diarienummer: S2017/00359/FS

Publicerad

Regeringen beslutar att ge Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att ta fram ett underlag för att öka kunskapen kring hur cancerläkemedel införs, används och följs upp. Utgångspunkten ska vara ett medborgar- och patientperspektiv samt att vården ska vara jämlik.

Ladda ner:

Läkemedel har inom cancervården på senare tid fått ökad betydelse. Utvecklingen av nya, riktade och individanpassade läkemedel sker på bred front och ger ökade förutsättningar att bota och lindra cancersjukdomar.

För att på bästa sätt kunna ta tillvara de möjligheter som nya läkemedel på cancerområdet innebär samt för att kunna hantera utmaningarna på området bedömer regeringen att det finns behov av att sammanställa och analysera den genererade kunskapen. Kunskapsunderlaget ska kunna användas för att utveckla området på ett ordnat och strukturerat sätt. Det kan även finnas kunskapsluckor inom vissa områden som behöver identifieras.