Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Uppdrag avseende den Europeiska läkemedelsmyndigheten Diarienummer: S2016/06103/FS

Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Stockholms län att bistå regeringen i arbetet med Sveriges kandidatur för att lokalisera Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) till Sverige, med placering i Stockholm/Uppsala–området. Uppdraget ska utföras i nära samråd med Länsstyrelsen i Uppsala län.

Ladda ner:

I arbetet ingår att föra en dialog med det sekretariat som tillsatts med stöd av regeringens beslut den 8 december 2016 (S2016/07570/FS).

Länsstyrelsen ska bland annat ta fram information om:
1. vad som kan erbjudas EMA i fråga om lokaler och övriga möjligheter
för att underlätta en eventuell flytt till Sverige,
2. flygförbindelser, andra kommunikationsmöjligheter i regionen och
tillgång till hotell för besökande,
3. vad personalen på EMA och medföljande kan erbjudas i fråga om bland annat bostäder, internationella skolor, medföljandeprogram och administration kopplat till inflyttning, och
4. närheten till medicinsk forskning och akademi.

I arbetet ingår att inhämta information från berörda aktörer såsom
Stockholms läns landsting, Uppsala läns landsting, kommunerna i Solna, Stockholm och Uppsala kommun, Stockholms Handelskammare, Karolinska institutet och Läkemedelsverket.