Uppdrag att genomföra åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin Diarienummer: N2017/01028/SUN

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att genomföra ett antal åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin i propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (prop. 2016/17:104). Samtliga uppdrag ska vara Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) tillhandahållet vid slutredovisning. Syftet med livsmedelsstrategin är att skapa en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja. I livsmedelsstrategin föreslås ett övergripande mål och tre strategiska mål.

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att bland annat undersöka förutsättningarna för att vidareutveckla konceptet Nyckelhålet som ett hjälpmedel. Regeringen uppdrar även åt Livsmedelsverket att, tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket, utifrån erfarenheter och kunskaper från tidigare regeringsuppdrag att arbeta vidare med olika identifierade svinnreducerande åtgärder för att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan från producent till konsument under 2017–2019. Regeringen uppdrar vidare åt Livsmedelsverket att utveckla stödet till den offentliga livsmedelskontrollen i landet genom kompetenshöjande åtgärder och stödjande verktyg vid genomförande av den offentliga livsmedelskontrollen. Information om relevanta bestämmelser och tillhörande stöd kan inom ramen för uppdraget utvecklas för att möta företagens behov. Regeringen uppdrar även åt Livsmedelsverket att efter samråd med Jordbruksverket inrätta och ta huvudansvar för ett Samverkansforum för utveckling av myndighetsarbetet med att öka livsmedelssektorns tillträde till marknader i länder utanför EU. Forumet ska i huvudsak fokusera på arbetet med land- och anläggningsgodkännanden, men kan även behandla angränsande frågor.

En slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.