Innehållet publicerades under perioden

-

Uppdrag till Statskontoret att följa upp regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten Diarienummer: A2017/00436/A

Uppföljningen ska avse hur myndigheterna bidragit till regeringens satsning och baseras på underlag från såväl Arbetsförmedlingen som myndigheterna. Myndigheterna ska inkomma med en redovisning till Statskontoret i enlighet med de uppdrag som framgår av varje myndighets regleringsbrev för respektive år.

Ladda ner:

Arbetsförmedlingen ska bistå Statskontoret med underlag och upplysningar som Statskontoret kan behöva som komplement till myndigheternas redovisningar.

Av uppföljningen ska det bland annat framgå hur många lediga moderna beredskapsjobb som myndigheterna har informerat Arbetsförmedlingen om och hur många av dessa jobb som tillsatts, anställningarnas omfattning, vilka orter anställningarna är lokaliserade till och exempel på arbetsuppgifter. Den statistik som redovisas ska vara könsuppdelad om det inte finns skäl för annat. Statskontoret ska även redovisa en sammanställning av myndigheternas bedömning av förutsättningar för och planer på att anställa under de kommande tolv månaderna.

Statskontoret ska redovisa det samlade utfallet av regeringens satsning på moderna beredskapsjobb till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 oktober 2017, den 1 juni 2018, den 1 juni 2019 och den 1 juni 2020.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2021.