Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att stärka samordningen mellan myndigheter för en sammanhållen innovationsprocess

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att undersöka hur samarbetet och samordningen mellan myndigheter kan förbättras. Syftet är att stärka sin egen och andra myndigheters förmåga att möta de frågeställningar och behov som kan uppkomma under innovationsprocessen för innovativa företag inom reglerade branscher.

Ladda ner:

Uppdraget omfattar att utveckla Vinnovas roll som samverkanspart för regelgivande myndigheter för att förbättra förutsättningarna för att innovationsstöd, regulatorisk rådgivning och tillståndsprocess ska utgöra en sammanhållen process som stöder innovation från idé till marknad.
Målet med uppdraget är att stärka Sveriges roll som testbädd för nya innovationer.

En redovisning av resultatet av uppdraget, plan för hur resultaten kan tillvaratas i Vinnovas löpande verksamhet, samt hur medlen har använts ska lämnas av Vinnova till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2019.

En delrapport ska inlämnas av Vinnova till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2017, i samband med den rapport som Finansinspektionen ska lämna enligt uppdraget till den myndigheten. I delrapporten ska Vinnova redogöra för hur man säkerställer att uppdraget ska kunna utvärderas.