Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag angående tillgängliggörande av digitalt pedagogiskt stöd för e-hälsolösningar

Publicerad Uppdaterad

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten i uppdrag att utveckla och tillgängliggöra ett digitalt pedagogiskt stöd för förändrings­ och utvecklingsarbete med hjälp av e-hälsolösningar utifrån gällande lagstiftning.

Ladda ner:

Stödet ska utgå ifrån analysen som gjordes i Utredningen om rätt information i vård och omsorg (SOU 2014:23), bilaga 4. Stödet ska främst rikta sig till beslutsfattare och personal med journalföringsplikt inom vård och omsorg.

I uppdraget ingår att:

  • utifrån målgruppens perspektiv analysera hur stödet bör utformas för att säkerställa användbarhet och nytta,
  • analysera hur uppdraget kopplar till andra pågående, eller tidigare projekt, som handlar om informationshantering och e-hälsa inom och mellan vård och omsorg,
  • utifrån analyserna ta fram ett digitalt pedagogiskt stöd som tillgängliggörs för målgrupperna, samt
  • föreslå en plan för framtida förvaltning av det digitala pedagogiska stödet.

Utredningen om rätt information i vård och omsorg (SOU 2014:23) lämnade förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom och mellan vård och omsorg. Utredningen fick även i uppdrag att i en delredovisning beskriva de möjligheter som befintlig lagstiftning ger för att kunna utbyta uppgifter där så anses nödvändigt.

Detta delredovisades som "Rätt information på rätt plats i rätt tid, bilaga 4". Delredovisningen utformades som ett praktiskt verktyg anpassat för en verksamhetsnära nivå, i form av ett bildspel. Målet var att bildspelet skulle bidra till att de som är verksamma inom vård och omsorg får en ökad kunskap om hur personuppgifter kan användas och hanteras i syfte att bidra till god vård och omsorg utifrån gällande rätt.

Mterialet och kunskapen har inte fått önskad spridning och effekt i verksamheterna och bör därför tillgängliggöras på ett mer digitalt, pedagogiskt sätt.

Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten ska samverka med berörda myndigheter såsom Inspektionen för vård och omsorg och Myndigheten för delaktighet. I uppdraget ska Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten även samverka med professionsföreträdare och Sveriges Kommuner och Landsting.