Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag om plan- och bygglagen som ett effektivt verktyg för minskad klimatpåverkan Diarienummer: N2017/04379/PBB

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket att, i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, se över om det finns behov av att utveckla plan- och bygglagen (2010:900) för att lagen ska bli ett tydligare och mer effektivt verktyg och stöd för att kostnadseffektivt begränsa den klimatpåverkan som hänger samman med kommunernas planering av hur bebyggelse och infrastruktur lokaliseras och utformas.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas i en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 oktober 2017. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.