Uppdrag åt Tillväxtanalys att kartlägga och analysera företags behov och tillgång till kapital på landsbygden Diarienummer: N2017/04503/HL

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) att analysera landsbygdsföretags nyttjande av offentliga kapitalförsörjningsinsatser.

Ladda ner:

I analysen ingår att undersöka hur företagsstrukturen ser ut i landsbygder
respektive urbana områden. Tillväxtanalys ska också kartlägga hur företag i Sveriges olika landsbygder nyttjat olika offentliga kapitalförsörjningsinsatser under de senaste 5 åren.

Bestämning av datakällor och metoder, kvalitativa såväl som kvantitativa, ska utvecklas i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Tillväxtanalys ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2017.