Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att bedöma ekonomiska konsekvenser av inkorporering av barnkonventionen Diarienummer: S2017/04186/FST

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av de offentligfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenserna av regeringens förslag till lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Analysen ska avse de ekonomiska konsekvenser som en inkorporering av den redan ratificerade konventionen kan medföra.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 oktober 2017.