Uppdrag att beräkna inkomstindex och inkomstbasbelopp Diarienummer: S2017/03978/SF

Regeringen uppdrar åt Pensionsmyndigheten att för år 2018 och följande år utifrån bestämmelserna i 58 kap. socialförsäkringsbalken beräkna inkomstindex och inkomstbasbelopp. Pensionsmyndigheten ska samråda med berörda myndigheter.

Ladda ner:

Pensionsmyndigheten ska till regeringen redovisa förslag på inkomstindex och inkomstbasbelopp senast den 31 oktober året före det år det aktuella beloppet avser.

Pensionsmyndigheten ska i samband med redovisningen av förslaget utförligt redovisa det underlag och de antaganden som ligger till grund för förslaget till inkomstindex.

Detta beslut ersätter regeringens beslut den 16 december 2010 om uppdrag att beräkna inkomstindex och inkomstbasbelopp samt underlag till denna beräkning (dnr S2010/09064/SF).