Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att föreslå en förvaltningsmodell för skyddade it-utrymmen Diarienummer: Fi2017/03084/DF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att lämna förslag till en förvaltningsmodell för skyddade it-utrymmen för offentliga aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Ladda ner:

  • PTS ska lämna förslag till utformningen av den förvaltnings- och finansieringsmodell som krävs för att realisera skyddade it-utrymmen för offentliga aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.
  • I uppdraget ingår att vid behov lämna förslag till författningsändringar och andra åtgärder.
  • Uppdraget ska utföras i samverkan med Fortifikationsverket, och vid behov ska synpunkter inhämtas från andra myndigheter.
  • Slutredovisning ska innehålla en konsekvensanalys av lämnade förslag.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 15 februari 2018.