Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag att formulera sektorsstrategier för energieffektivisering Diarienummer: M2017/01811/Ee

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att i samråd med berörda myndigheter och tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering.

Ladda ner:

Myndigheten ska senast den 31 januari 2018, den 31 januari 2019 och den 31 januari 2020 redovisa hur arbetet med sektorsstrategierna framskrider till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet). I den första rapporten ska myndigheten särskilt redogöra för vilka sektorer som strategier kommer att tas fram, liksom tidplaner för det fortsatta arbetet att utforma sektorsstrategier, samt vilka statliga myndigheter samråd kommer att ske med. Om myndigheten och berörda branscher väljer att inte ta fram strategier för vissa sektorer ska skäl för detta redovisas. Efter år 2020 ska myndigheten årligen i sin årsredovisning redovisa genomförandet av sektorsstrategierna samt effekterna av dessa.