Uppdrag att kartlägga hur statliga myndigheter involverar medarbetare från kommunal verksamhet när styr- och stödmaterial tas fram Diarienummer: Fi2017/03206/K

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att kartlägga på vilket sätt statliga myndigheter arbetar med att ta tillvara verksamhetsnära kunskap och erfarenhet genom att involvera medarbetare från verksamheter i kommuner och landsting vid framtagandet av styrdokument och stödmaterial som riktar sig till dessa verksamheter.

Statskontoret ska även analysera om medverkan av medarbetare från relevanta verksamheter bidrar till att styrdokument och stödmaterial uppfattas som ett mer värdefullt stöd än om samma typ av material tagits fram utan sådan medverkan.

Utifrån de analyser som görs ska Statskontoret, för det fall det är relevant, lämna rekommendationer om hur statliga myndigheter kan arbeta strukturerat med att involvera medarbetare från kommunal verksamhet vid framtagandet av sådant material.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den  2 maj 2018.