Uppdrag att analysera följderna av det brittiska utträdet ur EU för tillämpningen av tekniska regler på varuområdet Diarienummer: UD2017/13339/HI

Regeringen uppdrar åt Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) att på en övergripande nivå analysera vilka följder, särskilt för svenska intressen, som Storbritanniens utträde ur EU (Brexit) kan få för tillämpningen av tekniska regler i varuhandeln inom EU och mellan EU och Storbritannien.

Ladda ner:

Analysen ska utformas utifrån olika scenarier, med vilket avses allt från en situation där Storbritannien lämnar EU utan något utträdesavtal till att det sluts ett eller flera avtal som medför att handeln i alla fall tillfälligt kan fortsätta under samma eller liknande villkor som i dagsläget.

Swedac ska även analysera vilka avtalslösningar som är tänkbara och tekniskt sett möjliga för att tillfälligt eller tills vidare underlätta handeln mellan Storbritannien och EU efter Brexit.

I sitt analysarbete ska Swedac särskilt beakta att Storbritannien även efter ett utträde ur EU kan komma att vara medlem i internationella organisationer för ackreditering och standardisering och den betydelse detta kan ha när det gäller effekter på handeln och möjligheterna att finna övergångslösningar och nya avtal på varuområdet.

Swedac ska i genomförandet av uppdraget samråda med Kommerskollegium, standardiseringsorganisationer och andra relevanta aktörer.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2017.