Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten om bevarandeåtgärder vad avser fiske i marina skyddade områden Diarienummer: M2017/02522/Nm

Publicerad

Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att identifiera ytterligare åtgärder i syfte att nå bevarandemålen i samtliga skyddade marina områden till 2020 med fokus på fiske och utreda bottentrålningens effekter främst inom skyddade områden och inom trålgränsen samt vid behov föreslå åtgärder. Havs- och vattenmyndigheten ska även se över och modernisera regelverket för det kustnära fisket i syfte att värna detta fiske. Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet och Näringsdepartementet). Uppdraget ska redovisas senast den 30 maj 2018.

Ladda ner:

Redovisningen av uppdraget ska innehålla en analys av de ekonomiska och administrativa konsekvenserna av förslagen.