Uppdrag angående incitamentsmodeller för att främja utveckling av nya antibiotika Diarienummer: S2017/05730/FS

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som skulle kunna vidtas av svenska aktörer i syfte att bidra till framsteg i arbetet beträffande incitamentsmodeller för att främja utveckling av nya antibiotika. Genomförandet av uppdraget ska utgå ifrån behov inom hälso- och sjukvård.

Åtgärder som föreslås inom ramen för uppdraget ska baseras på en redovisning av kartläggning och analys av nationellt och internationellt pågående arbete med bäring på området. Föreslagna åtgärder ska när det är lämpligt bygga vidare på, bidra till eller komplettera pågående arbete.

Ladda ner:

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Verket för innovationssystem (Vinnova) ska bidra till genomförandet av uppdraget.
Folkhälsomyndigheten ska genomföra uppdraget i samråd med Läkemedelsverket, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), Uppsala universitet (ReAct), Vetenskapsrådet och Läkemedelsindustriföreningen.

Antibiotikaresistens är ett gräns- och sektorsöverskridande hälsohot som ökar i omfattning. Antibiotikaresistens medför ökade ekonomiska kostnader och har negativa följder för arbetet med hållbar utveckling världen över. Sverige har ett jämförelsevis gott resistensläge på grund av ett långvarigt aktivt engagemang av flera aktörer inom olika sektorer och nivåer. Den svenska situationen påverkas dock av en försämrad global situation.

Folkhälsomyndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2018. En delredovisning av uppdraget såvitt avser inriktningen av de förväntade förslagen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2018.