Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att inom ramen för livsmedelsstrategin, genomföra en förstärkt satsning på livsmedelsexport Diarienummer: N2017/07503/JM, N2017/06252/JM, N2019/00530/JM

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen uppdrar åt Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) att genomföra en förstärkt satsning på livsmedelsexport inom ramen för livsmedelsstrategin En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (prop. 2016/17:104) för att stärka svensk livsmedelsexport. Syftet med livsmedelsstrategin är att skapa en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja. I livsmedelsstrategin finns ett övergripande och mål för tre strategiska områden, där ökad livsmedelsexport har en viktig roll. Åtgärden hör till livsmedelsstrategins strategiska område Konsument och marknad.

Ladda ner:

Sidan har uppdaterats med regeringsbeslut om medel för 2019.