Uppdrag att följa, analysera och stödja överenskommelserna om ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2018–2020 Diarienummer: S2018/00723/FS

Socialstyrelsen ska följa upp och analysera hur staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under 2018 till 2020 genomför olika insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården.

Ladda ner:

Ökad tillgänglighet i barnhälsovården för vissa grupper

Socialstyrelsen ska stödja SKL och landstingens insatser för att öka tillgängligheten i barnhälsovården för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa och lägre vaccinationstäckning.

Utökade hembesök och uppsökande verksamhet

Myndigheten ska också stödja SKL och landstingen i arbetet med utökade hembesök eller annan uppsökande verksamhet i främst socioekonomiskt utsatta områden. Det kan exempelvis vara frågan om att generellt se över och revidera befintliga vägledningar inom barnhälsovårdsområdet.

Samordning med Folkhälsomyndigheten

Insatserna ska samordnas med Folkhälsomyndighetens uppdrag att följa och stödja överenskommelserna om ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2018–2020.

Inhämtning av synpunkter

Socialstyrelsen ska också hämta in synpunkter från relevanta myndigheter och aktörer – såsom länsstyrelser, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och Myndigheten för delaktighet.

Till Regeringskansliet ska Socialstyrelsen senast den 1 april 2018 muntligen redovisa en plan för uppföljning och analys. Socialstyrelsen ska därefter redovisa uppföljning och analys till Regeringskansliet senast den 1 oktober årligen 2019–2021.