Uppdrag att redovisa åtgärder för att skapa en god tillgänglighet till Kiruna nya centrum Diarienummer: N2018/01100/TIF

Trafikverket ska redovisa förslag på åtgärder som kan skapa en god tillgänglighet för persontransporter till Kiruna nya centrum till följd av den pågående samhällsomvandlingen. Ett trafikslagsövergripande perspektiv bör anläggas som omfattar olika reserelationer och belyser möjliga kopplingar mellan befintliga eller planerade/ tänkbara målpunkter i staden, t.ex. flygplats, resecentrum, järnvägsstation, bussterminal, parkering för cykel/bil m.m. Möjligheten att genom innovativa tekniska lösningar tillgodose olika transportbehov bör därvid också övervägas.

Ladda ner:

Framtagandet av förslag till åtgärder bör ha sin utgångspunkt i fyrstegsprincipen och beakta de transportpolitiska målen. Förslagen till åtgärder ska bidra till en långsiktigt hållbar stadsutveckling i Kiruna.

Trafikverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 31 december 2018.