Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö Diarienummer: N2018/02273/SPN, N2017/03879/SPN

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket att, i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, bedriva ett samlat arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Inom ramen för detta ska Boverket ansvara för samordning, kompetensstöd och främjande insatser till offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Ladda ner:

I februari 2018 överlämnade regeringen propositionen Politik för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110) till riksdagen. Propositionen tar ett helhets-grepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön och utgör samtidigt en samlad nationell arkitekturpolicy. I propositionen bedömer regeringen att det behövs ett tydligare samlat ansvar för samordning, kompetensstöd och främjande insatser till offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå i frågor om arkitektur och gestaltad livsmiljö i syfte att bl.a. bidra till hög arkitektonisk kvalitet i hela landet. Arbetet bör enligt propositionen samordnas av Boverket.

I uppdraget ingår att:

- Främja det statliga arbetet för ökad arkitektonisk kvalitet och samordna berörda myndigheter på arkitektur-, form- och designområdet

- Stöd till kommuner

- Vägledning för god gestaltning av vårdens respektive förskolors och skolors fysiska miljö