Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag avseende kompetensutveckling i psykiatrisk traumavård för anställda i barn- och ungdomspsykiatrin Diarienummer: S2018/02371/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att utarbeta och genomföra ett program för kompetensutveckling inom psykiatrisk traumavård. Programmet riktar sig mot personal i första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa och den specialiserade psykiatrin för barn och unga.

Ladda ner:

Arbetet ska ske i samtal med bland andra Utredningen om nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa, Socialstyrelsen, Barnombudsmannen, Sveriges Kommuner och Landsting, Rädda barnen och Röda Korset.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet den 15 februari 2019 och slutredovisas den 15 februari 2022.

Genvägar