Uppdrag att, inom ramen för livsmedelsstrategin, vidta åtgärder för främjande av produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel Diarienummer: N2018/02711/JM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk att efter samråd med berörda myndigheter, företrädare för företag och organisationer inom hela livsmedelskedjan samt konsument- och miljöorganisationer, vidta lämpliga åtgärder som ska syfta till att nå regeringens uppsatta inriktningsmål för ekologisk produktion och konsumtion, som innebär att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år
2030.

En årlig ekonomisk redovisning av uppdraget ska lämnas
senast den 28 februari till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).