Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att föreslå åtgärder till en handlingsplan för arbetet med livsmedelsstrategin 2020-2022 Diarienummer: N2018/03649/JM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket och Statens jordbruksverk att föreslå nya åtgärder för det fortsatta arbetet med livsmedelsstrategin, som ett underlag till en handlingsplan för 2020-2022 med sikte på strategins slutår 2030. Handlingsplanen ska bidra till att livsmedelsstrategins uppsatta mål och syfte ska uppnås, i ett fortsatt långsiktigt arbete. Tillväxtverket ska samordna uppdraget.

Ladda ner:

En slutredovisning och ekonomisk redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 19 juni 2019.