Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag som belyser utmaningar och möjligheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system Diarienummer: N2018/03395/TS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikanalys att ta fram ett trafikslagsövergripande kunskapsunderlag som belyser vilka effekter som uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system ger upphov till inom transportområdet. I uppdraget ingår att analysera behovet av ytterligare åtgärder samt offentliga aktörers ansvar och roller för att utvecklingen mot uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system ska bidra till att nå de transportpolitiska målen.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att utreda dels vilka effekter som kan väntas när det gäller de transportpolitiska målen och andra relevanta mål gällande exempelvis trafiksäkerhet (inklusive sjö- och luftfartssäkerhet), klimat- och miljöpåverkan, kapacitetsutnyttjande av infrastruktur, dels om och hur transportsystemet skulle kunna användas mer effektivt med fler uppkopplade, samverkande, automatiserade, delade och fossilfria fordon, farkoster och system utan att äventyra bl.a. integritet, datasäkerhet och samhällets sårbarhet.
I uppdraget ingår att Trafikanalys ska:

  • Redovisa vilka transportpolitiska styrmedel som bör användas och hur, för att främja en utveckling av samhället mot uppfyllandet av de transportpolitiska målen och andra relevanta mål, med utgångspunkt i en utveckling av uppkopplade, samverkande, delade och automatiserade fordon, farkoster och system. I detta ingår att analysera och bedöma i vilken utsträckning existerande styrmedel behöver justeras alternativt fasas ut.
  • Redovisa vilka analys- och modellverktyg som behövs framöver för att analysera och prognosticera utvecklingen av dessa fordon, farkoster och system men också vilka nya krav som ställs på modeller och planeringsverktyg.

Vid genomförandet av uppdraget ska Trafikanalys föra en dialog med berörda myndigheter och aktörer. Uppdraget ska utgå från tidigare analyser och utredningar som berör området, såsom Utredningen om självkörande fordons slutbetänkande Vägen till självkörande fordon – introduktion (SOU 2018:16) samt rapporter från Trafikanalys och Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Trafikanalys ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet(Näringsdepartementet) senast den 15 juni 2019.