Uppdrag till Statens kulturråd om stöd till kultur för barn och unga Diarienummer: Ku2018/01454/KO

Regeringen uppdrar åt Statens kulturråd att under 2018 fördela särskilda medel till kultur för barn och unga. Syftet är att främja barns och ungas möjligheter att ta del av konst och kultur av hög kvalitet i hela landet och att stimulera möjligheterna till eget skapande. I uppdraget ingår att nå breda och nya målgrupper i hela landet.

Ladda ner:

Statens kulturråd ska lämna en redovisning av uppdraget och medlens
användning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den
1 september 2019.