Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att bistå i genomförandet av det nationella skogsprogrammet Diarienummer: N2018/04156/SK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen att under åren 2018–2019 bistå Regeringskansliet i det fortsatta genomförandet av det nationella skogsprogrammet. Uppdraget innebär att Skogsstyrelsen ska bidra till att uppnå det nationella skogsprogrammets vision och målen för de fem fokusområdena i skogsprogrammets strategi (dnr N2018/03142/SK).

Ladda ner:

Inom ramen för skogsprogrammets fortsatta dialogprocess ska Skogsstyrelsen i nära dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) samverka med, och vid behov samordna, nya och befintliga intressenter och initiativ på regional nivå.

Skogsstyrelsen ska vidare bidra till skogsprogrammets dialogprocess nationellt. I arbetet ska Skogsstyrelsen inkludera myndigheter, lärosäten, företag, organisationer och intressenter i skogens hela värdekedja och angränsande sektorer. Inom ramen för detta arbete ska Skogsstyrelsen anordna en konferens under 2018 och 2019, där bland annat åtgärder kan presenteras och följas upp. I uppdraget ingår också att i samverkan med de ovan nämnda aktörerna ta fram underlag för en bred omvärldsanalys i syfte att stärka det framtida arbetet med skogsprogrammet. Skogsstyrelsen ska även stärka arbetet med integrering av den internationella skogliga dimensionen i det fortsatta arbetet med skogsprogrammet.

När det gäller representationen av aktörer bör hänsyn tas till och avvägningar göras utifrån bland annat berörda intressenter, mångfald och balans mellan kvinnor och män.

Länsstyrelser, landsting och samverkansorgan har olika roller på regional nivå. Det är därför det viktigt med ett nära samarbete och samverkan dem emellan och med Skogsstyrelsen.

Befintliga strukturer för extern samverkan i skogsfrågor som finns hos Skogsstyrelsen bör användas och utvecklas. Även befintlig myndighets-samverkan inom till exempel genomförandet av Agenda 2030 där ett 60-tal statliga myndigheter samverkar bör användas.

Skogsstyrelsen ska senast den 28 februari 2019 lämna en delrapport om uppdragets genomförande och senast den 28 februari 2020 lämna en slutrapport. Rapporterna ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

För uppdragets genomförande får Skogsstyrelsen använda högst 2 500 000 kronor under 2018 och 3 500 000 kronor under 2019. Utgifterna för uppdraget ska belasta det under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, upptagna anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket, anslagsposten 3 Nationellt skogsprogram.