Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, stödja regionala dialoger och strategier Diarienummer: N2018/04157/SK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen att fördela medel till regionala insatser som stödjer det nationella skogsprogrammets vision och målen för de fem fokusområdena i skogsprogrammets strategi (dnr N2018/03142/SK).

Ladda ner:

Skogsstyrelsen ska genom utlysning fördela medel till regionala insatser som uppfyller följande villkor:

  • Insatserna ska bidra till skogsprogrammets vision och ett eller flera av målen för de fem fokusområdena.
  • Insatserna ska skapa förutsättningar för en långsiktig och strategisk samverkan och dialog mellan befintliga och nya intressenter som är verksamma på regional nivå och som vill bidra till skogsprogrammets genomförande.
  • Stödmottagare ska i första hand vara länsstyrelserna. Länsstyrelserna ska i detta samverka med de regionalt utvecklingsansvariga enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Med samverkan avses att länsstyrelserna ska samarbeta och stödja utvecklingsansvariga som genomför insatser. Länsstyrelse, landsting och samverkansorgan har olika roller på regional nivå och det är därför viktigt med ett nära samarbete och samverkan dem emellan och med Skogsstyrelsen.
  • Stödmottagare av medel ska utveckla och genomföra ett regionalt skogsprogram eller en regional skogsstrategi som bidrar till genomförandet av det nationella skogsprogrammets vision och mål.
  • Insatserna ska återspegla regionala förutsättningar, intressen och behov samt inbegripa ett nära samarbete och samverkan mellan t.ex. myndigheter, samverkansorgan, kommuner, näringsliv, universitet, högskolor och intresseorganisationer.
  • Insatserna ska sträva efter mångfald och balans mellan kvinnor och män.

Det som sägs om ett landsting i detta beslut gäller även Gotlands kommun.

Fördelningen av medel bör i möjligaste mån syfta till att åstadkomma en rimlig länsvis fördelning. En ansökan kan omfatta ett eller flera län. Att lämna statligt stöd genom tjänster eller bidrag till enskilda företag ska inte vara del av insatserna, varken nationellt eller regionalt.

Skogsstyrelsen får under 2018 fördela högst 17 000 000 kronor för stöd till regionala insatser. Regeringen beräknar att ytterligare upp till 9 000 000 kronor kan fördelas för samma ändamål under 2019. Stöden ska betalas ut som ekonomiska bidrag utan krav på medfinansiering. Utgifterna för uppdraget ska belasta det under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel upptagna anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket, anslagsposten 3 Nationellt skogsprogram. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Skogsstyrelsen på bankgiro 787–8606 senast den 28 februari året efter rekvisitionen.

En ekonomisk uppföljning med en redogörelse över hur beviljade medel har bidragit eller förväntas bidra till arbetet med skogsprogrammets genomförande ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2019, respektive för insatserna under 2019 senast den 28 februari 2020.