Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, utarbeta en sammanhållen och regelbunden statistik om areal skogsmark Diarienummer: N2018/04159/SK

Publicerad

Regeringen uppdrar gemensamt till Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), utarbeta en sammanhållen statistik för skogsmark. I uppdraget ingår att redovisa arealer uppdelat på formerna av formellt skyddade områden, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt lagstiftat skydd av improduktiv skogsmark, så att en transparent och jämförbar uppföljning kan göras. Även andra identifierade instrument som avser reglering av markanvändning kan ingå i redovisningen.

Ladda ner:

Statistiken ska redovisas med en ändamålsenlig geografisk upplösning för exempelvis landsdelar eller län samt visa den årliga utvecklingen av areal skogsmark sedan år 2010 och vilka instrument som har använts för skydd av skog.

Statistiken ska vara användbar i både nationell och internationell rapportering. I uppdraget ingår att identifiera och vid behov föreslå åtgärder för en förbättrad statistik.

Skogsstyrelsen har samordningsansvar för redovisningen av uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med kopia till Miljö- och energidepartementet senast den 30 april 2019. Därefter ska den sammanhållna statistiken redovisas den 30 april varje år.

För uppdragets genomförande får myndigheterna använda högst 500 000 kronor under 2018 och för 2019 beräknas 500 000 kronor få användas.

Skogsstyrelsen ska fördela medlen mellan myndigheterna efter samråd.
Utgifterna för uppdraget ska belasta det under utgiftsområde 23 Areella
näringar, landsbygd och livsmedel, upptagna anslaget 1:2 Insatser för
skogsbruket, anslagsposten 3 Nationellt skogsprogram.