Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra förstudier om apoteksindikatorer och om en försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst på apotek Diarienummer: S2018/04563

Publicerad

Regeringen ger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att genomföra två förstudier.

Ladda ner:

Indikatorer för öppenvårdsapotekens verksamhet

I den ena förstudien ska myndigheten ta fram indikatorer för att mäta öppenvårdsapotekens verksamhet inom grunduppdraget. Meningen är att precisera syftet med indikatorerna, kriterier för lämpliga indikatorer, hur de ska mätas och följas upp samt hur resultaten ska tillgängliggöras.

Vägledande kriterierna bör vara att indikatorerna ska vara tydliga, relevanta, rättssäkra och utslagsgivande. Även Läkemedelsverkets tidigare rapporter och erfarenhet av kvalitetsindikatorer ska vara underlag för TLV:s arbete.

TLV ska samråda med apoteksbranschen och andra intressenter som identifieras i arbetet.

Försök med farmaceutisk tjänst på öppenvårdsapotek

Den andra förstudien handlar om vilka förutsättningar som finns föra att genomföra och utvärdera en försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst på öppenvårdsapotek för en avgränsad kundgrupp.

Meningen med studien är att uppnå ökad följsamhet till ordinerad behandling. TLV ska i förstudien bland annat analysera de juridiska förutsättningarna, behov av tillgång till ytterligare data och samverkan med olika aktörer i samband med planering, genomförande och utvärdering av försöksverksamheten.

Uppdraget redovisas till Socialdepartementet senast den 31 december 2019.