Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att kartlägga samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik Diarienummer: S2018/04564

Publicerad

Socialstyrelsen ska kartlägga förekomsten av samsjuklighet som består av psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Socialstyrelsen ska i detta sammanhang analysera hur samverkan mellan verksamheter fungerar och hur denna samverkan påverkar förutsättningarna för god vård och omsorg. Om det behövs ska myndigheten föreslå hur vård och omsorg kan förbättras genom samverkan. Vid kartläggning och analys ska Socialstyrelsen ta hänsyn till skillnader mellan åldrar och kön.

Ladda ner:

Samverkan med Folkhälsomyndigheten och intresseorganisationer

Uppdraget ska genomföras i samråd med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. Socialstyrelsen ska även samtala med intresseorganisationer som är av betydelse.

Konsekvenser för kommunal självstyrelse och ekonomi

Socialstyrelsen ska beräkna förslagens ekonomiska konsekvenser för kommuner och landsting. Om förslagen påverkar den kommunala självstyrelsen ska de konsekvenser och de särskilda avvägningar som föranlett förslagen särskilt redovisas.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 30 november 2019.