Uppdrag att öka kunskapen om tillgången av grundvatten genom att utveckla vissa av myndighetens befintliga nationella databaser Diarienummer: N2018/04429/SUN

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Sveriges geologiska undersökning (SGU) att i dialog med kommuner, fastighetsägare, företagare och andra berörda kvalitetssäkra och komplettera information om grundvatten i vissa nationella databaser som drivs och förvaltas vid myndigheten. Denna information behövs för att få en bättre uppfattning på nationell nivå om grundvattnets användning och dess beskaffenhet i syfte att få bättre kunskap om vattenbalans och vattentillgång.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att möjliggöra för fastighetsägare och kommuner att
digitalt rapportera uppgifter om brunnar som saknas i Brunnsarkivet och att komplettera databasen med uppgifter som beskriver brunnens
användningsområde, kapacitet och uttagsmängd. Vidare ingår  att komplettera Vattentäktsarkivet med uppgifter som medför att dessa kan
användas i vattenplaneringen, samt att utveckla Grundvattennätets databas genom att främja frivillig insamling av uppgifter om grundvattnets kvalitet i dialog med brunnsägare och kommuner. På så sätt kan en bättre bild över grundvattnets användning som dricksvatten, för bevattning, djurhållning eller annan användning erhållas.

Vid behov ska förslag lämnas på ändringar i lagen (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktundersökning och brunnsborrning respektive förordningen (1975:425) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktundersökning och brunnsborrning.

Uppdraget ska genomföras i samarbete med Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2019.