Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att utarbeta förslag om horisontella samarbeten och öppna data för ökad fyllnadsgrad Diarienummer: N2018/04484/TS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att i dialog med berörda aktörer, som transportföretag, fordonstillverkare och transportköpare, utarbeta förslag på system för informationsutbyte och öppna data för horisontell samordning och ökad transporteffektivitet och minskad klimatpåverkan, till exempel genom minskade tomtransporter och ökad fyllnadsgrad. I uppdraget ingår att föreslå hur ett sådant system bör organiseras och förvaltas.

Ladda ner:

Inom ramen för uppdraget ska Trafikverket även initiera och främja samverkan och samarbete i syfte att åstadkomma ett fungerande system för horisontell samordning. I uppdraget ingår dessutom att verka för att näringslivet och andra berörda aktörer bidrar i arbetet, liksom till att resultatet blir långsiktigt hållbart och kan utvecklas successivt.

Trafikverket ska under 2019–2029 bidra till att arbetet kan bedrivas långsiktigt i samarbete med näringslivet och andra berörda aktörer.
Systemet ska omfatta samtliga trafikslag, möjliggöra sammanställning och delning av information i syfte att öka transporteffektiviteten, samtidigt som kraven på informationssäkerhet beaktas. Systemet ska vidare omfatta såväl godstransporter i städer som långväga godstransporter.

Trafikverket ska utgå från egna och andra relevanta aktörers erfarenheter från arbete med horisontell samordning och åtgärder för ökad samlastning, ruttoptimering och ökad fyllnadsgrad. Trafikverket ska inom ramen för uppdraget dra nytta av erfarenheter av arbete med öppna data och digitalisering.

Arbetet ska bedrivas trafikslagsövergripande och kan inkludera konsolidering av gods inom alla trafikslag eller överflyttning från väg till järnväg eller sjöfart. Arbetet kan inkludera såväl längre som kortare sträckor.

Vid genomförandet av uppdraget ska Trafikverket inhämta synpunkter från Statens energimyndighet, Transportstyrelsen, Verket för innovationssystem (Vinnova), Statens vägtransportforskningsinstitut (VTI) och andra relevanta myndigheter. Trafikverket ska även föra en dialog med relevanta branschaktörer, fordonstillverkare och transportköpare.

Trafikverket ska vid de tidpunkter och i den form som bestäms i dialog med Nationella godstransportrådet informera rådet om arbetet.

För genomförandet av uppdraget får Trafikverket använda 1 miljon kronor under 2018, 2 miljoner kronor under 2019 och 1 miljon kronor per år under 2020–2029. Sammantaget får 13 miljoner kronor användas för uppdraget. Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur, anslagsposten 12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning.

Trafikverket ska redovisa ett förslag på hur ett system för informationsutbyte för horisontell samordning och ökad transporteffektivitet bör utformas och förvaltas senast den 31 maj 2019. Därefter ska Trafikverket årligen, senast vid utgången av mars månad, redovisa hur arbetet med uppdraget fortskrider till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Trafikverket ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2029.