Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag om nationell samordning av eftersläckningsarbetet efter stora skogsbränder 2018 Diarienummer: N2018/04261/SK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Jämtlands län att samordna eftersläckningsarbetet efter de stora skogsbränderna som inträffat 2018. Samordningen ska bestå av att bistå länsstyrelser och andra statliga myndigheter samt kommuner i arbetet med att säkerställa att överlämningen av ansvaret från räddningstjänsten till ägaren eller nyttjanderättshavaren (markägaren) sker på ett säkert sätt när räddningsinsatsen är avslutad.

Ladda ner:

Länsstyrelsen i Jämtlands län ska senast den 1 april 2019 redovisa uppdraget och lämna en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).