Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att lämna bidrag för etablering av en samverkansarena för livsmedelssektorns utveckling Diarienummer: N2018/04692/SK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att lämna ett bidrag om högst 2 miljoner kronor under 2019 för att stödja etableringsfasen av samverkansarenan för livsmedelssektorns utveckling Sweden Food Arena. Medlen får betalas ut till den ekonomiska förening som förväntas bildas och driva Sweden Food Arena. Samverkansarenan ska bidra till att främja innovationer i sektorn och säkra en långsiktig kompetensförsörjning, i syfte att öka konkurrenskraften för företag i livsmedelssektorn.

Ladda ner:

Uppdraget är ett led i genomförandet av livsmedelsstrategin (prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet). Etableringen av en samverkansarena för livsmedelssektorns utveckling är en åtgärd inom livsmedelsstrategins strategiska område Kunskap och Innovation och ska bidra till att livsmedelssektorn förbättrar samordning samt formuleringen av sina behov inom kunskaps- och innovationssystemet (se avsnitt 6.2 samt regeringens bedömning i avsnitt 9.1 i prop. 2016/17:104).

Tillväxtverket får för uppdragets genomförande använda högst 2 miljoner kronor under 2019. Inom ramen för driften av arenan får medlen inte användas för vinstdrivande verksamhet eller medfinansiering av projekt som beviljats ytterligare offentliga medel. Medel får inte heller användas för subvention av varor eller tjänster för företag. Den verksamhet som finansieras med medel från bidraget ska särredovisas.

Kostnaderna för uppdraget ska belasta utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 6 Övriga åtgärder inom konkurrenskraftig livsmedelssektor. Medlen betalas ut efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen kan ske tidigast den 2 januari 2019. En ekonomisk redovisning av uppdraget ska ske senast den 28 februari 2020 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet på bankgiro 5052-5781 senast den 28 februari 2020. Redovisning, rekvisition och återbetalning ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.