Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utarbeta en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården Diarienummer: S2018/04111/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att samordna och stödja patientsäkerhetsarbetet på nationell nivå. I uppdraget ingår att utarbeta en nationell handlingsplan för hälso- och sjukvårdens arbete med ökad patientsäkerhet.

Ladda ner:

Handlingsplanen bör innehålla övergripande mål- och fokusormåden, åtgärder samt en plan för uppföljning på regional och nationell nivå.

Etablerar principer, prioriteringar och målsättningar

Planen ska kunna användas av landsting, regioner och kommuner för att genom regionala handlingsplaner etablera principer, prioriteringar och målsättningar för patientsäkerhetsarbetet. Uppdraget ska genomföras i samråd med myndigheter, huvudmän och andra berörda aktörer inom patientsäkerhetsområdet.


Socialstyrelsen ska löpande informera Socialdepartementet om uppdragets utveckling. Uppdraget ska slutligt redovisas till Socialdepartementet senast den 31 december 2019.