Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Medel för uppdrag att genomföra åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin Diarienummer: N2018/05243/JM

Publicerad

Regeringen beslutar att Statens jordbruksverk får rekvirera, utöver vad som anvisats sedan tidigare, sammanlagt högst 2 484 000 kronor för 2018 för nedanstående pågående uppdrag:

Ladda ner:

  1. Uppdrag, att inom ramen för livsmedelsstrategin, genomföra Sveriges deltagande i jordbruksmässan Grüne Woche(N2017/04770/EUI), 1 384 000 kronor
  2. Uppdrag att genomföra åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin, Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin (N2017/01029/SUN), 300 000 kronor
  3. Uppdrag att genomföra åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin, Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket (N2017/02364/SUN), 400 000 kronor
  4. Uppdrag att genomföra åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin, Kompetensutveckling och digitalisering inom djurskyddskontrollen (N2017/01029/SUN), 400 000 kronor

Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 6 Övriga åtgärder inom konkurrenskraftig livsmedelssektor. Medlen betalas ut efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet på bankgiro 5052-5781 senast den 28 februari 2019. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till diarienumret för detta beslut och det ursprungliga diarienumret för uppdraget enligt ovan.