Uppdrag att ta fram förslag för kommande treårsperiod i det nationella programmet för biodlingssektorn Diarienummer: N2018/05431/JM

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att ta fram ett förslag till program för kommande treårsperiod i det nationella programmet för biodlingssektorn. Förslaget ska gälla perioden 2020–2022 (från den 1 augusti 2019 till och med den 31 juli 2022).

Ladda ner:

Programmet ska syfta till att förbättra de allmänna villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter, och tas fram i samarbete med representativa organisationer inom biodlingssektorn (artikel 55 i Europaparlamentets och rådets förordning [EU] nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar [EEG] nr 922/72, [EEG] nr 234/79, [EG] nr 1037/2001 och [EG] nr 1234/2007). Vilka åtgärder som får ingå i programmet framgår i samma artikel.

Förslaget ska även beakta de regler som finns i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1368 av den 6 augusti 2015 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller stöd till biodlingssektorn samt i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1366 av den 11 maj 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller stöd inom biodlingssektorn.

Jordbruksverket ska i sitt förslag följa den mall som finns i bilagan till genomförandeförordningen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 januari 2019.