Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Ändring av uppdrag respektive erbjudanden till Länsstyrelsen i Stockholms län m.fl. att redovisa prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken m.fl. Diarienummer: N2018/05850/RTS

Publicerad

Ladda ner:

Regeringens beslut

Till följd av att det regionala utvecklingsansvaret övergår till landstingen i Blekinge, Dalarnas, Kalmar, Stockholms, Södermanlands, Värmlands och Västerbottens län den 1 januari 2019 (prop. 2017 / 18:206, bet. IV8 2017 / 18:KU 46, rskr. 2017 / 18:418) ändrar regeringen nedanstående beslut på så sätt att samverkansorgan respektive länsstyrelse i stället ersätts med landstinget i Blekinge, Dalarnas, Kalmar, Stockholms, Södermanlands, Värmlands respektive Västerbottens län. I de fall besluten innehåller ett uppdrag till en länsstyrelse eller ett samverkansorgan ersätts uppdraget av ett erbjudande till landstinget i berört län.

Inrättande av regional kontaktpunkt och en regional rådgivande grupp för EU:s territoriella samarbetsprogram Norra Periferin och Arktis 2014--2020 (N2014/05280/RT).

Inrättande av nationell kontaktpunkt och subkommitte för EU:s territoriella samarbetsprogram för Nordsjöregionen 2014-2020 (N2014/05281/RT).

Uppdrag respektive erbjudande att förlänga regionala serviceprogram till och med 2020 (N2016/07807/HL).

Uppdrag att ta fram och genomföra en regional handlingsplan för att
integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala
tillväxtarbetet för perioden 2017-2020 (N2016/08072/RTS,
N2016/08077 /RTS).

Uppdrag respektive erbjudande att redovisa prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken (N2018/05320/RTS).

Skälen för regeringens beslut

Riksdagen har beslutat att från och med den 1 januari 2019 ska landstingen ha det regionala utvecklingsansvaret i alla län utom i Gotlands län där Gotlands kommun har motsvarande ansvar (prop. 2017 / 18:206, bet. 2017 /18:KU46, rskr. 2017 /18:418).

Lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen upphör att gälla. Lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.

Ändringarna innebär att landstingen i Blekinge, Dalarna, Kalmar, Stockholm, Södermanland, Värmland och Västerbotten övertar det regionala utvecklingsansvaret från samverkansorgan respektive länsstyrelse i de angivna länen den 1 januari 2019.