Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att betala Sveriges medlemsavgift i Globalt forum för överskottskapacitet av stål Diarienummer: N2019/00660/FÖF

Publicerad

Regeringen beslutar att utbetala 7 600 euro till OECD för medlemsavgift 2018 avseende deltagande i Globalt forum för överskottskapacitet av stål. Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis efter utbetalningsdokument som ges in till Kammarkollegiet senast den 30 november 2019.

Ladda ner:

Ärendet

Sverige deltar som medlem i aktiviteter som genomförs inom Globalt forum för överskottskapacitet av stål (Global forum on steel excess capacity). Syftet med forumet är att stärka kommunikation och samarbete för att förbättra stålmarknadens funktion. Forumet, som faciliteras av OECD med aktivt stöd från G20-medlemsstaterna och intresserade OECD-medlemsstater, ska leda till utökat internationellt informationsutbyte och samarbete.

Regeringens beslut

Regeringen beslutar att utbetala 7 600 euro till OECD för medlemsavgift 2018 avseende deltagande i Globalt forum för överskottskapacitet av stål. Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis efter utbetalningsdokument som ges in till Kammarkollegiet senast den 30 november 2019. På utbetalningsdokumentet ska anges ”Contribution of Sweden for Global forum on steel excess capacity 2018”.

Kostnaden ska belasta det inom utgiftsområde 24 uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling, anslagsposten 1 Näringslivsutveckl - del till
Kammarkollegiet.