Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om samordning mellan huvudmän avseende hjälpmedel för barn med funktionsnedsättning Diarienummer: S2019/01377/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att kartlägga och sprida goda exempel på överenskommelser mellan sjukvårdshuvudmän och skolhuvudmän avseende hjälpmedel för barn med funktionsnedsättning. Vid behov kan Socialstyrelsen ta fram förslag på hur en överenskommelse kan utformas.

Ladda ner:

Vid genomförandet av uppdraget ska Socialstyrelsen på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper och den erfarenhet som finns hos Special-pedagogiska skolmyndigheten och andra relevanta aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2020.