Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag angående informationshantering vid utlandsvård Diarienummer: S2019/01519/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt E-hälsomyndigheten att analysera den informationshantering som behövs för elektroniska patientjournaler eller så kallade patientöversikter.

Ladda ner:

Journalerna och översikterna innehåller den mest nödvändiga information som – inom ramen för det så kallade patientrörlighetsdirektivet – kan delas i vårdsammanhang.

Analysen ska omfatta den behandling av uppgifter som det är nödvändigt att aktörer vidtar i Sverige samt vilken behandling av uppgifter som är nödvändig när information delas med aktörer i andra europeiska länder.

Underlättat informationsutbyte

E-hälsomyndigheten ska bland annat utgå från insatser som görs på europeisk nivå för att underlätta informationsutbytet inom ramen för patientrörlighetsdirektivet samt annan reglering som tillkommit sedan direktivet trädde i kraft.

Om det är nödvändigt eller lämpligt ska myndigheten lämna författningsförslag eller förslag på andra åtgärder som behövs för att behandla uppgifter som kommer att genomföras inom ramen för patientrörlighetsdirektivet.

Uppdraget genomförs i samverkan med relevanta myndigheter och organisationer på området.

Uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2020.

En delredovisning av uppdraget avseende analys av ansvar för verksamhetsmässiga eller tekniska frågor för informationshanteringen som genomförs i Sverige ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdeparte­mentet) senast den 15 november 2019.