Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att främja utrikes födda kvinnors företagande Diarienummer: N2018/00213/FF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att möjliggöra insatser som syftar till att främja nyanlända kvinnors och utrikes födda kvinnors företagande. I uppdragets genomförande ska Tillväxtverket möjliggöra exempelvis mentorskaps- och nätverksinsatser, men även andra relaterade insatser som syftar till att främja företagande och affärsutveckling i målgruppen.

Ladda ner:

Tillväxtverket ska, i de delar av uppdragets genomförande där det är relevant, samråda med Arbetsförmedlingen i syfte att ta tillvara synergier och befintlig erfarenhet och kunskap från det arbete som Arbetsförmedlingen genomför bland annat inom ramen för etableringsuppdraget och det arbetsmarknadspolitiska programmet stöd till start av näringsverksamhet

Erfarenheter från tidigare uppdrag och det pågående uppdraget till Tillväxtverket att främja nyanländas företagande i Sverige (dnr N2016/07794/FF) ska tillvaratas och utgöra ett underlag. Myndighetens egna och andra relevanta aktörers erfarenheter i fråga om mentorskap och främjande av nyanländas och kvinnors företagande ska beaktas, liksom regionala och lokala förutsättningar. Tillväxtverket ska även sprida relevant kunskap i myndighetens etablerade kanaler.

När så är påkallat får Tillväxtverket vid genomförande av uppdraget tillämpa bestämmelser i förordningen (2015:210) om stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. Tillväxtverket får även lämna stöd till företag med iakttagande av kapitel I och artikel 22 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd

förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. Ett sådant stöd får dock inte betalas ut till ett företag som är före-mål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd beviljat av en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Tillväxtverket får även lämna stöd med iakttagande av EU:s regler om stöd av mindre betydelse vilka återfinns i kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. De skyldigheter som en medlemsstat har enligt artikel 3.1 och 3.3 i förordningen ska utföras av Tillväxtverket.

För genomförandet av uppdraget får Tillväxtverket rekvirera högst 8 000 000 kronor för 2018 från Kammarkollegiet. Regeringen beräknar också att högst 15 000 000 kronor årligen under 2019–2021 avsätts för samma ändamål för Tillväxtverket. Rekvisitionen ska inkomma till Kammarkollegiet senast den 31 mars respektive år. Tillväxtverket får avsätta högst tio procent av medlen för programanknutna kostnader. Utgiften ska belasta det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling, anslagsposten 1 Näringslivsutveckl – del till Kammarkollegiet. I rekvisitionerna ska hänvisning göras till detta besluts diarienummer. Ej förbrukade medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022 till bankgiro 5052-5781.

Tillväxtverket ska senast den 1 mars 2018 lämna en första rapportering av uppdragets genomförande till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Tillväxtverket ska inför denna samråda med Arbetsförmedlingen särskilt vad gäller målgruppen nyanlända kvinnor. Rapporteringen ska innehålla målsättningar för insatsen, inklusive målsättningar som utgår från strategin Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor 2015–2020.

Tillväxtverket ska senast den 28 februari 2019 lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet(Näringsdepartementet). En slutrapport av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2022. I redovisningen till Regeringskansliet ska Tillväxtverket särskilt redogöra för i vilken utsträckning insatserna har kommit utomeuropeiskt födda kvinnor till del samt hur resultaten förhåller sig till tidigare satta mål.