Uppdrag att uppdatera, utveckla och tillhandahålla digitala kunskapsunderlag med skogliga grunddata Diarienummer: N2019/01449/SK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen att tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) uppdatera, utveckla och tillgängliggöra digitala kunskapsunderlag med skogliga grunddata med hjälp av Lantmäteriets laserskanning av Sveriges skogsmark.

Ladda ner:

Data som tas fram ska vara användbar och tillgängliga för olika ändamål. Skogsstyrelsen ska tillhandahålla öppna och avgiftsfria digitala kunskapsunderlag med skogliga grunddata. SLU ansvarar för produktion av skoglig analys samt utveckling av nya produkter från laserdata och rapporterar till Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen har samordningsansvar och ansvar för redovisningen av uppdraget i sin helhet.

I den utsträckning som den skogliga grunddatan är att bedöma som en sammanställning av geografisk information som omfattas av lagen (2016:319) om skydd för geografisk information kan tillstånd krävas av Lantmäteriet för spridning. Vid genomförandet av uppdraget ska säkerställas att spridningen av data inte medför skada för totalförsvaret eller Sveriges säkerhet i övrigt.

Skogsstyrelsen och SLU ska samverka särskilt med Naturvårdsverket och andra berörda aktörer vid genomförande av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas samlat och årligen till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) av Skogsstyrelsen i myndighetens årsredovisning med start i 2019 års redovisning. Med ändring av regeringens beslut om uppdrag till Lantmäteriet att genomföra laserskanning av Sveriges skogsmark den 17 maj 2018 (N2018/03101/SK) beslutar regeringen att följande ska gälla i den del som avser Lantmäteriets redovisning av hur arbetet framskrider. Lantmäteriets ska rapportera hur arbetet framskrider till Skogsstyrelsen. Lantmäteriets redovisning ingår i Skogsstyrelsens samlade redovisning.