Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att analysera budgetära konsekvenser av myndigheters tillgängliggörande av värdefulla datamängder Diarienummer: I2019/01415/DF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Lantmäteriet att i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget och i samverkan med de organisationer som är representerade i Geodatarådet i enlighet med 19-20 §§ förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet, samt med Transportstyrelsen, Bolagsverket, Statens geotekniska institut och Rymdstyrelsen, identifiera vilka datamängder som kan komma i fråga att tillgängliggöra som värdefulla datamängder enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) och vilka aktörer som kan komma att omfattas av kravet att tillgängliggöra sådana datamängder samt att analysera och redovisa budgetära konsekvenser av att tillgängliggöra värdefulla datamängder avgiftsfritt. I uppdraget ingår också att lämna förslag till hur tillgängliggörandet av de värdefulla datamängderna ska kunna göras avgiftsfria och att analysera och redovisa de samhällsekonomiska nyttorna som sådant tillgängliggörande kan ge. Lantmäteriet ska vara samordnande myndighet för uppdraget.

Ladda ner: