Uppdrag att utreda behovet av grytanlagsprov med levande grävling Diarienummer: N2019/02260/DL

Publicerad

Naturvårdverket och Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) ska tillsammans och efter att ha inhämtat synpunkter från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) utreda behovet av grytanlagsprov med levande grävling, för att klarlägga i vilken utsträckning det fortfarande finns intressen som motiverar att grytanlagsprov med levande grävling ska få ske.

Synpunkter och erfarenheter ska inhämtas från andra berörda myndigheter, universitet och högskolor och intresseorganisationer. En bedömning av grävlingarnas lidande vid proven ska vid behov inhämtas från Sveriges lantbruksuniversitets vetenskapliga råd för djurskyddsfrågor.

Uppdraget ska samordnas av Naturvårdsverket och redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juli 2020.

Ladda ner: